X解密:区块链使用指南
区块链是透过互联网(又称为因特网或国际网,是网络与网络之间所串连成的庞大网络)储存和传输数值或数据的软件。